Praca tłumacza

Zawód: tłumacz uwierzytelniony

Wyobraźcie sobie, że macie świetną strategię wejścia na nowy rynek, chcecie wyprowadzić się na stałe do innego kraju czy przetłumaczyć wszystkie dokumenty związane ze sprawą sądową, w której bierzecie udział. W każdym z tych przypadków i wielu innych, niezbędne będzie wsparcie profesjonalnego tłumacza. Trzeba jednak pamiętać, że zawód ten ma wiele oblicz. Jednym z nich są tłumaczenia uwierzytelnione. Co warto i należy o nich wiedzieć? Kto w Polsce może je wykonywać? Jakie warunki musi spełnić osoba, która chce być tłumaczem przysięgłym? Odpowiadamy na te wszystkie pytania!

Tłumaczenia uwierzytelnione. Co to w ogóle znaczy?

Tłumaczenia uwierzytelnione inaczej mówiąc to tłumaczenia przysięgłe. Dlaczego możemy ich potrzebować? Istnieje wiele powodów.

Dość często jest ono konieczne w przypadku tłumaczenia dokumentów prawnych, tj. np.

 • świadectwa urodzenia,

 • akty małżeństwa,

 • dokumenty do oficjalnego użytku, w tym umowy.

Tłumaczenie uwierzytelnione: kilka podstawowych faktów

Na wszystkich poświadczonych dokumentach wydanych przez tłumacza przysięgłego znajduje się:

 • pozycja, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium,

 • stwierdzenie o tym czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu (kopii).

Co więcej!

Jeżeli tłumaczenie wykonano z odpisu lub tłumaczenia należy jeszcze:

 • stwierdzić czy odpis lub tłumaczenie są poświadczone,

 • jeśli tak – podać podmiot poświadczający.

Tłumaczenia uwierzytelnione: nie tylko te pisemne

Tłumacz przysięgły wykonuje również:

 • tłumaczenia ustne,

 • sprawdza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzone przez inną osobę,

 • sporządza poświadczone odpisy pisma w języku obcym,

 • sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym sporządzone przez inną osobę.

Tłumaczenia uwierzytelnione. Kto może je wykonywać w Polsce?

Jak łatwo się domyślić, tłumaczenia uwierzytelnione wykonuje tłumacz przysięgły. Wykonywanie tego zawodu reguluje ustawa obowiązująca od dnia 27 stycznia 2005 roku.

Gdzie szukać tłumaczy przysięgłych? Ich pełną listę można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Warunki do zostania tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa,

 • zna język polski,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,

 • ukończyła studia wyższe,

 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego”.

Tłumaczenia uwierzytelnione: tłumacz przysięgłe a odpowiedzialność zawodowa

Trzeba pamiętać, że praca tłumacza przysięgłego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jeśli ktoś nie wykona lub w sposób nienależyty wykona obowiązki i zadania przewidzianye w ustawie – wiąże się to z odpowiedzialnością zawodową dla tłumacza przysięgłego.

Spróbujmy naszkicować mroczny scenariusz. Co jeśli nie dopełni swoim obowiązkom?

W takiej sytuacji toczy się postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jakie konsekwencje mogą czekać przedstawiciela tego zawodu, który nie wykonywał swoich obowiązków na odpowiednim poziomie?

Komisja może orzec wobec tłumacza karę w postaci:

 • upomnienia,

 • nagany,

 • kary pieniężnej,

 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do 1 roku,

 • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu z możliwością ponownego uzyskania uprawnień najwcześniej po upływie 2 lat oraz po ponownym zdaniu egzaminu.